NaŇ°e agentura


Turistická cestovní kancelár Gavia se jiě po léta specializuje na pronájmy, koupe a prodej vil a bytu. Je na predním míste v nabídce nemovitostí na jaderském pobreěí regionu Abruzzo,kde si udrěuje stabilní pozici.
S vysoce kvalifikovaným personálem, spojeným s kvalitou poskytovaných sluěeb a rozmanitostí nabídek Vám rádi pomuěeme nalézt nejlepší a nejvhodnejší rešení, odpovídající Vašim osobním poěadavkum, nárokum a investicím.
Díky pocetným usporádáním naší agentury a správním souvislostem jsme schopni v jakýkoliv okaměik nabídnout a zajistit eventuální moěnosti v nabídce realit a nemovitostí.

Rozsah sluěeb, které je naše agentura schopna nabídnout a jimiě disponuje je velice široká a obsahuje:

Prodej,koupe a pronájem
Kompetence a zkušenosti našich zamestnancu predstavují Vašeho ideálního partnera v kaědém jednání týkajícím se nákupu,prodeje a pronájmu

Odhady realit
nabízíme korektní a kompetentní hodnocení v jakékoli typologii staveb,pozemku a obchodních aktivit.

Technické, právní a danové poradenství
naše poradenství a zkušenosti provází kaědou fázi uzavrení smlouvy o realitách. Poradíme a povedeme Vás tou správnou cestou v otázkách týkajících se dokumentace, sepsání, vystavení smlouvy, atd.

Jellyfish

Prodej,koupe a pron√°jem


Kompetence a zkuŇ°enosti naŇ°ich zamestnancu predstavuj√≠ VaŇ°eho ide√°ln√≠ho partnera v kaŇĺd√©m jedn√°n√≠ t√Ĺkaj√≠c√≠m se n√°kupu,prodeje a pron√°jmu

Technické, právní a danové poradenství


naŇ°e poradenstv√≠ a zkuŇ°enosti prov√°z√≠ kaŇĺdou f√°zi uzavren√≠ smlouvy o realit√°ch. Porad√≠me a povedeme V√°s tou spr√°vnou cestou v ot√°zk√°ch t√Ĺkaj√≠c√≠ch se dokumentace, seps√°n√≠, vystaven√≠ smlouvy, atd.

Odhady realit


nabízíme korektní a kompetentní hodnocení v jakékoli typologii staveb,pozemku a obchodních aktivit.